Zaproszenie na XXVII-ą sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXVII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 04 czerwca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI-ej sesji z dnia 23.04.2013r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2013 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 budżetu gminy Chełm Śląski za 2012 rok

d. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2012 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

h. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego

odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

i. dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełm Śląski

j. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

k. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku

l. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                        Kazimierz Plewnia