Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 24.06.2013r. o godz. 16.00w siedzibie UKS Silesia, Chełm Śląski ul.Teligi 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.05.2013r.

    3. Wizytacja Klubu Żeglarskiego „SILESIA”.

    4. Zapoznanie się z propozycjami organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

        naszej Gminy.

    5. Opiniowanie projektów uchwał.

    6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                        Grzegorz Zyzak