Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołujemy wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25.06.2013r. godz. 15.30 sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.05.2013r.

     3. Spotkanie z przedstawicielami Spółki TURON w sprawie jakości dostarczanej

         energii oraz awaryjnego zasilania w energię elektryczną

     4. Omówienie gospodarki odpadami na terenie gminy Chełm Śląski.

     5. Opiniowanie projektów uchwał.

     6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                              Przewodniczący Komisji                         Przewodniczący Komisji

                                                                   Krzysztof Noras                                         Alojzy Pyrcik