Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.01.2013r. o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 7.12.2012r.

3. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2013 rok.

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.

5. Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla

dzieci i młodzieży naszej Gminy.

6. Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji odbywających się w Chełmie

Śląskim w 2012 roku.

7. Zapoznanie się z projektami uchwał.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak