Zaproszenie na XXIII-ą sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXIII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXII-ej sesji z dnia 13.12.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. budżetu gminy na 2013 rok

b. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025

c. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowymgminy Chełm Śląski na lata 2012-2016

d. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2013 roku.

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla GminyChełm Śląski

f. dopłat dla odbiorców wody w gminie Chełm Śląski

g. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę za gospodarowanie

h. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

i. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

j. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm Śląskina 2013 rok

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresiemiędzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                      Kazimierz Plewnia