Zaproszenie na XXII-ą sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXII-ą sesję

która odbędzie się w dniu 13 grudnia br. o godz.15.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXI-ej sesji z dnia 27.11.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. podziału Gminy Chełm Śląski na stałe obwody głosowania

b. Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

c. ustalenia na terenie gminy Chełm Śląski liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chełm Śląski

d. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm Śląski

e. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

g. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

h. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

j. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

k. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                      Kazimierz Plewnia