Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się w dniu 7.12.2012r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji GKM i BUDŻETU z dnia 22.11.br.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia …. z dnia 28.11.br.

  4. Spotkanie z Prezesem Firmy „MASTER”.

  5. Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2013r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025.

     6. Opiniowanie projektów uchwał.

     7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

                                                                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady     Kazimierz Plewnia