Zaproszenie XXI-ą sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XXI-ą sesję

która odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIX-ej sesji z dnia 30.10.2012r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XX-ej sesji z dnia 7.11.2012r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmiany uchwały budżetowej Gminy Chełm Śląski na 2012r. nr XII/69/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 20.12.2011r. oraz zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2012 rok

b. zmiany uchwały nr XIX/114/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30.10.2012r.

c. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok

d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

e. przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

f. zmiany uchwały nr III/16/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania

oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wraz z póź.zm.

g. zmiany uchwały nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z 5.06.2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim z póź.zm.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie midzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                         Kazimierz Plewnia