Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds.Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22.11.2012r. godz. 11.00w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 23.10.2012r.

  3. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie DW 934 i DW 780.

  4. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu po III kwartale 2012r.

  5. Rozliczenie finansowe inwestycji : „Przebudowa ulicy Śląskiej”.

  6. Opiniowanie projektów uchwał.

  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.