Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.11.2012r. o godz. 16.00w Szkole Podstawowejnr 2 w Chełmie Śląskim, ul. Kolberga 1.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1 Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 29.10.br

3 Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.

- organizacja roku szkolnego 2012/2013

- ocena roku szkolnego 2011/2012

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                       Grzegorz Zyzak