Zaproszenie na XIX-ą sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIX-ą sesję

która odbędzie się w dniu 30 października br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

Te se

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XVII-ej sesji z dnia 28.08.2012r.

4. Zatwierdzenie protokołu z XVIII-ej sesji z dnia 25.09.2012r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2012r.

b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełm Śląski na 2012 r.

c. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski

d. podziału Gminy Chełm Śląski na okręgi wyborcze

6. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie

międzysesyjnym.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                              Kazimierz Plewnia