Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

  • Drukuj
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty, które odbędzie się w dniu 21.05.2012r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.
 
Porządek posiedzenia obejmuje :
 
1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 23.04.br.
3.Analiza i wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok.
4.Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu po I kw. 2012 roku.
5.Opiniowanie projektów uchwał.
6.Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym