Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 69 pkt. 1 statutu gminy Chełm Śląski (uchwała RG w Chełmie Śląskim Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - GKM , Budżetu , Zdrowia i Oświaty , które odbędzie się wdniu 23.04.2012r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

 Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy z dnia 27.03.br.

3. Spotkanie z przedstawicielami Policji. Straży Pożarnej, Firmy Ochroniarskiej na temat bezpieczeństwa w Gminie Chełm Śląski.

4. Rozliczenie i podsumowanie akcji „Zima”

5. Letnie utrzymanie dróg i chodników w Gminie.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1990r. o samorządzie gminnym.