Zaproszenie na XIV sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na XIV-ą sesję

która odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIII-ej sesji z dnia 26.01.2012r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy na 2012r.

b. wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2012 roku

d. zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski

e. powołania zespołu do spraw wyboru ławnika

5. Informacja Wójta Gminy o pracy organu wykonawczego w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                    Kazimierz Plewnia