Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 27.02.2012r. o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.01.2012r.

  3. Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji, zawodów sportowych itp. planowanych na 2012r. o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

  4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

  5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Zyzak