Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 27.10.2021 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27.09.2021 r.

3. Spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

- zapoznanie się z działalnością Zakładu i stanem personalnym,                                

- zapoznanie się z zakresem usług medycznych.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                              

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                              Marian Cisowski