Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie w dniu 26.10.2021 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                      

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 27.09.2021 r.

3. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji i zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach budżetu na 2021 rok.

4. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

     Krzysztof Zagórski