Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.2020.713 z późn. zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003 r. (Dz.Urz.Woj.Śl.  z 2003 r. Nr 91, poz. 2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 28.07.2021 r. o godz.12.00  w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.                                              

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 21.06.2021r.

4. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

   i Kopalni Piast-Ziemowit w Bieruniu w sprawie:

- przebudowy DW 934,

- bieżącego utrzymania dróg DW 934 i DW 780.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Henryk Buchta