Zaproszenie na XXXI Sesję

  • Drukuj

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXXI Sesję

która odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz.15.00

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji z dnia 26.05.2021r.

4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Chełm Śląski.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenie Wójtowi Gminy Chełm Śląski wotum zaufania

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2020 rok

c. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2021-2027

6. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski, oświadczenia radnych.

8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta