Zaproszenie na XXX Sesję

  • Drukuj

 

Rada Gminy Chełm Śląski

 zaprasza na XXX Sesję

która odbędzie się w dniu 26 maja  br. o godz.14.30

 w sali na Organistówce przy ul. Śląskiej 11

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX Sesji z dnia 25.03.2021r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2021 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Ślaski na lata 2021-2027

c. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

d. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

e. określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełm Śląski

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

g. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim

5. Informacja Wójta Gminy Chełm Śląski z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Buchta