Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020.713 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu, w dniu 24.05.2021 r. o godz. 14.00 w sali na Organistówce, ul. Śląska 11 w Chełmie Śląskim.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28.04.2021 r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy i dyrektorami placówek oświatowych, celem omówienia zagadnień dotyczących:

- przedstawienia organizacji roku szkolnego 2021/2022,                                    

- przedstawienia wyników prac inwestycyjnych i remontowych placówek,

- pracy placówek w roku szkolnym 2020/2021.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                               Marian Cisowski