Zawiadomienie

  • Drukuj

   Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień  24.02.2020 r. o godz.15.30 w siedzibie GOPS, w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 27.01.2020 r.

3. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim i omówienie zagadnień dotyczących:

- zakresu działalności w zakresie świadczeń dla mieszkańców Gminy;

- organizacji personalnej Ośrodka i kosztów utrzymania.

4. Informacja Wójta Gminy nt. obchodów 25 lecia Gminy Chełm Śląski.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  

                                                  

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                          Marian Cisowski