Zawiadomienie

  • Drukuj

 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu  i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 28.01.2020 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim, ul. Konarskiego 2.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17.12.2019 r.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

5. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie.

6. Zapoznanie się z projektami uchwał.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                 Krzysztof Zagórski