Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 26.11.2019 r.  o godz. 15.30  w siedzibie OSP w Chełmie Śląskim, ul. Stacyjna 26a.                                                  

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 29.10.2019 r.

3. Spotkanie z Prezesem OSP -   wizytacja budynku straży.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

                                                                                  Przewodniczący Komisji ds.

                                                                                                       Budżetu i Gospodarki Gminnej

                                                                                                                                         Krzysztof Zagórski