Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z2019r.,poz.506) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24.06.2019 r.

3. Zapoznanie się z pracami związanymi z:

- rozbudową i przebudową budynku SP nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim,

- termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski