Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.) oraz § 69 pkt 1 statutu gminy Chełm Śląski ustalonego uchwałą Nr VIII/56/2003 z dnia 04.06.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2003 r. Nr 91, poz.2369 z późn.zm.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej
i Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu
, które odbędzie się w dniu 26.03.2019 r.
o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia,.. z dnia 25.02.2019r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i GG,.. z dnia 28.02.br

5. Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit w sprawach :

- zakres eksploatacji górniczej obejmującej swym oddziaływaniem na powierzchnię terenu gminy Chełm Śląski.

- planowane działania podejmowane celem usuwania szkód górniczych na terenie gminy Chełm Śląski - plan rzeczowy
i finansowy na 2019 r.

- sprawozdanie finansowe i rzeczowe z działań w zakresie usuwania szkód za 2018r.

- utrzymanie i konserwacja cieków wodnych celem odwodnienia niecek eksploatacyjnych

- stanu realizacji inwestycji w zakresie :

  1. ► budowy wału ochronnego rzeki Przemszy w rejonie Chełmu Małego

  2. ► budowy wału ochronnego dla zbiornika Dziećkowice oraz cieku Imielanka

  3. ► ochrona terenów w rejonie Niecki Centralnej – ul. Kolonia Leśna

  4. ► przebudowy cieków wodnych w rejonie Kopciowic i Błędowa

  5. ► zabezpieczenia p. powodziowego potoku Goławieckiego w tym Stawu Kudrowiec

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji ds.

Budżetu i Gospodarki Gminnej

                                                                                                                                       Krzysztof Zagórski