Zaproszenie na VI Sesję

  • Drukuj

 

Rada Gminy Chełm Śląski

zaprasza mieszkańców

na VI Sesję

która odbędzie się w dniu 12 marca br. o godz.15.30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy ul. Konarskiego 2.

 

Tematyka sesji obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z V sesji z dnia 4.02.2019 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a. zmian w budżecie gminy Chełm Śląski na 2019 rok

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2019-2027

c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2019 roku

d. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską

e. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Czerniny i granicą Gminy

f. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Górnośląską, Rolniczą i granicą Gminy

g. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Olimpijską, Kurpińskiego,Skalną, Gamrot i granicą Gminy

h. ustalenia składu osobowego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji

5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski, oświadczenia radnych.

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Henryk Buchta