Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 25.02.2019 r. o godz.15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim, ul.Owocowa 10.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28.01.2019 r.

3. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w sprawach :

- zakresu prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy,

- organizacji personalnej Ośrodka i kosztów utrzymania,

- projektów poszerzania oferty Ośrodka.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski