Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 29.01.2019r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.

4. Informacja Wójta Gminy na temat opracowania dokumentacji technicznej ulic: Osada, Wrzosowa, Orkana, Wiosenna, boczna Orkana oraz dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Zagórski