Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na dzień 28.01.2019 r. o godz.15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Zdrowia …. .

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.

4. Informacja na temat planowanych zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

5. Zapoznanie się z projektami uchwał.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Komisji

Marian Cisowski