Zawiadomienie

  • Drukuj

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminnej, które odbędzie się w dniu 24.07.2018r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20.06.2018r.

3. Analiza Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski.

4. Zapoznanie się z budową wału przeciwpowodziowego w Chełmie Małym – wizyta w terenie - zakres prac zleconych oraz koszty poniesione przez Gminę na realizację tego zadania

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Komisji

Paweł Ślósarczyk