Aneks

  • Drukuj

zwartek, 22 Grudzień 2011 10:03

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Gmina Chełm Śląski podpisała w dniu 1 września 2011r. aneks nr 2 do umowy

o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski – etap C”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wartość umowy ogółem (całkowita wartość projektu): 13 039 054,90 zł

Wydatki kwalifikowane: 12 377 788,21 zł

Dofinansowanie: 10 521 119,97 zł

Aneks podpisano w związku ze zmianą zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013