Przebudowa ul. Górnośląskiej

  • Drukuj

rpowsl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim
wraz z budową chodnika i odwodnieniem

Beneficjent: Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41 - 403 Chełm Śląski
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Gmina Chełm Śląski rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. Transport
działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Zakres projektu przewiduje:
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej na długości 0,82 km wraz ze zwiększeniem
nośności drogi do 100kN/oś;
- budowę trzech zatok autobusowych;
- budowę chodnika;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- remont pobocza umocnionego.
Wykonawcą inwestycji została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego firma DROGRÓD
Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A z Ćwiklic.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 357 tys. zł. Gmina Chełm Śląski uzyskała
dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, resztę stanowią środki własne
pochodzące z budżetu gminy.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl